auginhaninke.blogg.se

Assyrisk identitet, historia och politik

PYD denies and threatens

Kategori: Allmänt

 

PYD and its Dawronoye-puppet Senharib Barsum deny any abuses against Assyrians.

 

Kurdish PYD, the daughter organization of PKK, denies any abuses against Assyrians and other Christians, such as confiscation and forced recruitment. Their representative claims that a law is under consideration, but it intends to protect the property of those citizens whom have fled the war. PYD's Dawronoye-puppets agree and claim that they are legitimate representatives of the Assyrians in Gozarto. It seems the Kurdish administration in Syria, after all, is taking a step backwards after the massive criticism on its abuses against Assyrians, Armenians and other ethnic groups. At the same time PYD is threatening the churches which have joined the critics, saying that they should not interfere in political issues.

Saturday, November 7, 2015 Shinko Dibo, an adviser to the PYD's leadership in Syria, made a statement in the Kurdish news agency ANF News (demokrathaber.net), in which he refutes the criticism that 16 Assyrian and Armenian representatives recently performed against confiscation, forced recruitment, Kurdish curricula and extra taxes. Dibo says about mentioned law, "Özel mülkiyetin korunması konusunda çıkacak olan bir yasanın önceliği the Suryani, Asuri ve Arap halkımızın özel mülklerini korumayı bir Gorev olarak görür".

It means: "The upcoming law prioritizes the protection of private property belonging to our Assyrian and Arab residents as its task," says Dibo and claims that the background to the bill to the local Kurdish Parliament, is due to protection of property of Assyrians and Arabs who had fled ISIS in the areas of Tel Tammer and Tel Hamis. He says that the inhabitants of these areas began to argue about certain properties when they had returned to their villages, after the Kurdish militia had driven back ISIS. Dibo contradicts thereby the press release from the Kurdish Parliament's press service on September 15, which said that the current law of 19 paragraphs had been adopted. This must be a sign of retreat by the Kurdish administration, when arguing that such a law has not been adopted yet.

Shinko Dibo denies any other abuses claimed by the Christians in Gozarto. At the same time he raises a warning finger toward the church representatives who signed the statement. He says that churches should not interfere in politics and he mentions precaution even mosques. It is elected politicians' task to maintain political issues and all communities are represented in the cantonal government, whom are responsible of the new laws, Dibo says in the Turkish version of his statement:

"Kiliselerin ISI, politics konularda Açıklama yapmak değildir. Ayni şey camiler için the geçerlidir. Yönetim konularında zaten halkların seçilmiş temsilcileri was onlar Karar verir. Kantonlarımızda kanunlar tüm halklardan temsilcilerin katılımı ile yapılıyor ". 

Shinko Dibo turns a blind eye to the fact that both the churches and political organizations criticized the Kurdish violations. His statement is as arrogant and misleading like in the case of the assasination of David Jendo. Even at that occasion YPG (the armed militia of PYD) backed when it was convinced, and when a storm of criticism raised against the murder. But they still insisted that it was a matter of dark forces behind, to sow division among different ethnic groups. Now the Kurdish representatives are attacking the issue by belittling the political and cultural organizations which signed the critical statement, while playing secular. When it suits Kurdish representatives go to clergymen to exploit them for political purposes. When the clergymen join critics, they get a warning.

Even the newspaper devrimcikaradeniz.com has come to same conclusion as mine and points out that it is distressing when the PYD-Kurds both deny assaults and threatening at the same time.

The truth is that the 16 organizations and churches which have signed the statement, widely distributed in various languages, are representative of both the Assyrians and Armenians in the area. The only Assyrian organization which attended the meeting but refused to sign, is the puppets of PYD, i.e Dawronoye, whom have several paper organizations. Their representative Senharib Barsum from Syriac Union Party repeated, at the same day, all that Shinko Dibo said. He also states that those in the statement purporting to be representatives of the Assyrians lie when they claim Kurdish abuses. His gols is to portray himself and his group a legitimate representative of all Assyrians in Gozarto. The Kurdish news agency ANHA has published Barsum’s statement titled "Bersûm: Süryanilerin Adı kullanılarak geliştirilen iddialar yalandır" and several Kurdish websites quoted it.

Kurdish PYD is very well aware that Dawronoye is a marginal group among the Assyrians. They have also been told this in various meetings with Assyrian representatives in Sweden and other EU countries. The question is how long this relationship will continue and how long Kurdish representatives will maintain their arrogant behaviour towards other ethnic groups in Gozarto.

PYD förnekar övergrepp och hotar

Kategori: Identitet

 PYD och dess Dawronoye-marionett Senharib Barsum förnekar övergrepp på assyrier och armenier
 

Kurdiska PKK:s dotterorganisation PYD förnekar övergrepp på assyrier och andra kristna i form av konfiskering och tvångsrekrytering. Deras representant hävdar att en lag är under behandling, men att den är avsedd för att skydda egendom till de medborgare som har flytt kriget. PYD:s Dawronoye-marionett instämmer och hävdar att de är legitima representanter för assyrierna i Gozarto. Den kurdiska administrationen i Syrien verkar trots allt backa efter den massiva kritik som har riktats mot dess övergrepp gentemot assyrier, armenier och andra folkgrupper. Samtidigt hotar PYD de kyrkor som har anslutit sig till kritikerna och säger att de inte ska blanda sig i politiska frågor.

Lördagen den 7 november 2015 gjorde Shinko Dibo, en rådgivare till PYD:s ledning i Syrien, ett uttalande i den kurdiska nyhetsbyrån ANF News som även tidningen demokrathaber.net återger, där han tillbakavisar den kritik som 16 assyriska och armeniska företrädare framförde nyligen mot konfiskering, tvångsrekrytering, kurdisk läroplan och extra skatter. Dibo säger så här om den aktuella lagen: “Özel mülkiyetin korunması konusunda çıkacak olan bir yasanın önceliği de Süryani, Asuri ve Arap halkımızın özel mülklerini korumayı bir görev olarak görür”.

Det betyder: ”Den lag som är på gång prioriterar skyddet av privata egendomar som tillhör våra assyriska och arabiska invånare som sin uppgift”, säger Dibo och hävdar att bakgrunden till det lagförslag som förelåg det lokala kurdiska parlamentet hade sitt ursprung i att skydda egendom som tillhör de assyrier och araber som hade flytt undan IS i områdena Tel Tammer och Tel Hamis. Han säger att invånarna i dessa områden började tvista om vissa egendomar när de hade kommit tillbaka till sina hembyar, efter att kurdisk milis hade drivit IS tillbaka. Dibo motsäger alltså det pressmeddelande som gick från det kurdiska parlamentets presstjänst den 15 september, som sade att den aktuella lagen med 19 paragrafer hade klubbats igenom. Detta måste vara ett tecken på att den kurdiska administrationen backar i frågan genom att hävda att en sådan lag inte har antagits än.

Shinko Dibo förnekar också andra övergrepp som de kristna i Gozarto har protesterat emot. Samtidigt höjer han ett varningens finger mot de kyrkoföreträdare som skrev under uttalandet. Han säger att kyrkor inte ska blanda sig i politiken och nämner för säkerhets skull även moskéer. Det är folkvalda politikers uppgift att sköta politiska frågor och att alla folkgrupper är representerade i kantonstyret, säger Dibo. Så här uttrycker han det på turkiska:

“Kiliselerin işi, politik konularda açıklama yapmak değildir. Aynı şey camiler için de geçerlidir. Yönetim konularında zaten halkların seçilmiş temsilcileri var, onlar karar verir. Kantonlarımızda kanunlar tüm halklardan temsilcilerin katılımı ile yapılıyor”.

Shinko Dibo blundar för att det är både kyrkor och politiska organisationer som har kritiserat de kurdiska övergreppen. Hans uttalande är lika arrogant och missvisande som efter mordet på David Jendo. Då backade YPG när det var överbevisat och när en storm av kritik hade framförts mot mordet. Men man hävdade fortfarande att det var mörka krafter som låg bakom för att så splittring bland olika folkgrupper. Nu angriper kurdiska företrädare saken genom att förringa de politiska och kulturella organisationer som har undertecknat det kritiska uttalandet och samtidigt spela sekulär. När det passar går kurdiska företrädare till kyrkomän för att utnyttja dem i politiska syften. När kyrkomännen ansluter sig till kritikerna får de ett varningens finger. Även tidningen devrimcikaradeniz.com drar samma slutsats som jag och påpekar att det är beklämmande att PYD-kurderna både förnekar övergrepp och hotar på samma gång.

Dawronoye-gruppen har en rad pappersorganisationer - alla kopplade till kurdiska PYD

 

Faktum är att de 16 organisationer och kyrkor som har skrivit under det uttalande som har fått stor spridning på olika språk, är representativa för både assyrier och armenier i området. Den enda assyriska organisation som närvarade men vägrade skriva under är PYDs marionett Dawronoye, som har flera pappersorganisationer. Deras företrädare Senharib Barsum från Syriac Union Party upprepade samma dag allt som Shinko Dibo hade sagt. Han påstår också att de som i uttalandet uppger sig vara representanter för assyrierna ljuger, d v s att hans parti skulle vara den legitima representanten för alla assyrier i Gozarto. Den kurdiska nyhetsbyrån ANHA publicerade Barsums uttalande under rubriken ”Bersûm: Süryanilerin adı kullanılarak geliştirilen iddialar yalandır” och flera kurdiska webbtidningar hakade på.

Kurdiska PYD är väl medvetna om att Dawronoye är en marginell grupp bland assyrierna. De har också fått höra det i olika möten med assyriska företrädare i Sverige och övriga EU. Frågan är hur länge detta förhållande kommer att bestå och hur länge kurdiska företrädare fortsätter med sitt arroganta beteende mot övriga folkgrupper i Gozarto.