auginhaninke.blogg.se

Assyrisk identitet, historia och politik

Turkish exemption warrant for 1000 €

Kategori: Allmänt

 

Turkey's parliament will soon adopt a new law meaning all citizens living abroad can buy themselves an exemption warrant from military service for only 1000 Euro. Tens of thousands of Assyrians and their children can benefit from this facilitation.

For decades, Assyrians and other immigrants from Turkey have been squirmed on the difficulties and the cost to get a free ticket for military service in their country of origin. But now a committee in the Turkish parliament decided that the cost should be lowered from 6000 to 1000 Euro. The proposal covers all Turkish citizens of conscription age in the Diaspora - even those over 39 years and who must currently pay a penalty. The Turkish Parliament's Committee on Planning and Budget approved the proposal, while the members of the Kurdish HDP and Republican CHP made thier reservation. As the ruling AK Party has a majority in the chamber, the bill will go through without difficulty, writes the Turkish website havadis.at, based in Austria.

This facilitating of the duty of military service in Diaspora is a result of AKP's election promise to the elections in July 2015, presented by Prime Minister Ahmet Davutoglu during a visit to Germany, where more than four million migrant workers of Turkish origin are living. In an attempt to fish up the Diaspora votes, the government promised to implement a series of populist proposals that facilitate the guest workers' legal relationship to their homeland. Another promise was, for example, that a person who has introduced a foreign vehicle in Turkey can run it for two years before the vehicle must leave the country. The current rule states that after six months you have to go out of the country boarder, before a new six-month period can start.

When it comes to the military service in Turkey it has been a dreaded feature in young Assyrian's lives since they were harassed, beaten and violated because they were non-Muslims and non-Turks. For this reason, parents tried to find different ways to minimize the damage to their children. They were registered, for example, a few years younger in order to become stronger men. Or they registered to a Turkish-sounding name of the boy, for example, Simon could be Yusuf on his ID-card. In the 1970s, the Assyrians in Turabdin started also to give their children pure Turkish names, such as Özcan, Zeki, Orhan, Ayhan, Umit and Özkan. As part of this adaptation even girls were given Turkish names like Nurcan, Aygül, Türkan, Ayten etc. The surnames were already Turkish after a law of 1934 with the purpose to assimilate all non-Turkish minorities in the new Republic. (Read more about it in my article in Swedish Därför bär vi turkiska efternamn). One of those who have written down their bitter experience from the Turkish military service, is the author Fehmi Bargello in his book Gabro – ”förrädaren” i den heliga tjänsten (Linköping, Sweden 2010). The title means Gabro - "the traitor" in the sacred service. The book has recently been translated into Turkish.

In the 1960s, many Assyrian men went to Germany as guest workers. After a few years their wives and children joined. During the Cyprus war in 1974, when Turkey occupied the northern part of the island, repressions of Assyrians in Turabdin intensified and a mass exodus began. Sweden became a primary direction. Even a huge number of Assyrian guest workers from Germany came to Sweden and applied for asylum. One of the strongest reasons was to avoid the dreaded military service in Turkey. In Sweden it's easy to get Swedish citizenship, which has enabled tens of thousands of young Assyrians to either make Swedish military service or completely neglect the Turkish military service. Anyone who has fulfilled his military service in Sweden can apply to the Turkish embassy and be freed from Turkish military service. Otherwise you have to pay dearly and serve a few weeks in Turkey. These rules have gradually been simplified from the Turkish side and now they are down to 1000 Euro, without requiring a shorter service. This opens up great opportunities for anyone who does not want to cut his ties with Turkey.

During the 2000s, a large number of Assyrians returned to build or restore their houses in Turabdin. These are living in Turabdin during the summer months. A small number have returned permanently, but the supposed great return has come down, due to the security situation and uncertainty about the future. The Assyrians would like to maintain strong ties to their ancenstral lands and has therefore welcomed the new land registry, but the difficulties were many. Large areas have been confiscated by the state forest authority or Kurdish neighbours (read more in my articles Turkey's Duplicitous Game With Assyrians and Report Turkish and Kurdish confiscation of Assyrian property).

Some critics interpret the new exemption warrant as a way to raise more money for the Turkish army. That may be so, but for tens of thousands of Assyrians and their children, it can also be an opportunity to establish greater ties to Turabdin and benefit their civic rights such as the right to dispose of your own property. Without a valid ID not even legally qualified owners can not claim their lands and properties. With the military service obstacle eliminated, it becomes easier to dispose the new ID number or to retrieve your terminated citizenship. The new law is likely to be adopted by the Parliament in the near future.

Turkisk frisedel för 1000 Euro

Kategori: Allmänt

      Ur webbtidningen havadis.at 
 
Turkiets parlament kommer snart att anta en ny lag som innebär att alla medborgare som bor i utlandet kan köpa sig en frisedel från turkisk militärtjänst för bara 1000 Euro. Tiotusentals assyrier och deras barn kan dra nytta av denna lättnad.

I flera årtionden har assyrier och andra invandrare med ursprung i Turkiet våndats över svårigheterna och kostnaderna för att få en frisedel från militärtjänstgöring i sitt ursprungsland. Men nu har ett utskott i det turkiska parlamentet beslutat att kostnaden ska sänkas från 6000 Euro till 1000. Förslaget omfattar alla medborgare i värnpliktsålder i utlandet – även de som är över 39 år och som idag måste betala en straffavgift. Det turkiska parlamentets utskott för planering och budget antog förslaget, medan ledamöterna ur kurdiska HDP och republikanska CHP reserverade sig. Eftersom det styrande AKP har egen majoritet i kammaren kommer lagförslaget att gå igenom utan svårigheter, skriver den turkiska webbtidningen havadis.at, baserad i Österrike.

Denna lättnad i militärtjänstgöringen är ett resultat av AKPs vallöfte inför parlamentsvalet i juli 2015, framfört av premiärminister Ahmet Davutoglu vid ett besök i Tyskland. Där bor mer än fyra miljoner gästarbetare med turkiskt ursprung. I ett försök att fiska utlandsröster lovade regeringen att vidta en rad populistiska förslag som underlättar gästarbetarnas juridiska relationer till sitt hemland. Ett annat löfte var t ex att den som har infört ett utländskt fordon i Turkiet kan köra det i två år innan fordonet måste lämna landets gräns. Nuvarande regel säger att efter sex månader måste man åka ut ur landet, innan en ny sexmånaders period kan börja. 

När det gäller militärtjänsten i Turkiet har den varit ett fruktat inslag i unga assyriers liv eftersom de trakasserades, misshandlades och kränktes för att de var icke-muslimer och icke-turkar. Av denna anledning försökte föräldrarna hitta på olika sätt att minimera skadan för sina barn. De skrevs t ex ett par år yngre i folkbokföringen för att hinna mogna till starkare karlar. Eller så registrerade man ett turkisktklingande namn på pojken, t ex en som döptes till Simon kunde heta Yusuf på pappret. På 1970-talet började också allt fler assyrier i Turabdin ge sina barn helturkiska namn som Özcan, Zeki, Orhan, Ayhan, Umit och Özkan. Som ett led i denna anpassning började även flickor ges turkiska namn som Nurcan, Aygül, Türkan, Ayten etc. Efternamnen var redan turkiska enligt en lag från 1934 vars syfte var att assimilera alla icke-turkiska minoriteter. (Läs mer om efternamnslagen i min artikel Därför bär vi turkiska efternamn). En av dem som har tecknat ner sina bittra erfarenheter från turkisk militärtjänst är författaren Fehmi Bargello i boken Gabro – ”förrädaren” i den heliga tjänsten (Linköping 2010). Boken har nyligen översatts till turkiska.

På 1960-talet sökte sig många assyriska män till Tyskland som gästarbetare. Efter några år anslöt sig deras fruar och barn. I samband med Cypernkriget 1974 då Turkiet ockuperade norra delen av ön, tilltog förtrycket mot assyrierna i Turabdin och en massutvandring satte igång. Sverige blev ett primärt mål. Hit kom även assyriska gästarbetare från Tyskland och sökte asyl. Ett av de starkaste skälen var just att slippa den fruktade militärtjänsten. I Sverige är det enkelt att få svenskt medborgarskap, vilket har gjort att tiotusentals unga assyrier antingen har gjort svensk militärtjänst eller helt struntat i att bry sig om turkisk militärtjänst. Den som har gjort lumpen i Sverige kan ansöka hos turkiska ambassaden och bli befriad från turkisk värnplikt (dock ej den som har en frikallelse), annars måste man betala dyrt och tjänstgöra några veckor i Turkiet. Dessa regler har successivt förenklats från turkisk sida och nu är man snart nere på tusen euro, utan krav på någon kortare tjänst. Det öppnar stora möjligheter för alla som inte vill klippa banden med Turkiet.

Under 2000-talet har ett stort antal assyrier återvänt för att bygga eller restaurera sina hus i Turabdin. Dessa bor i Turabdin under sommarhalvåret. Ett litet antal har återvänt permanent, men den förmodade stora återvandringen har kommit av sig på grund av säkerhetsläget och osäkerheten inför framtiden. Assyrierna vill gärna hålla starka band till sina fäders jord och har därför välkomnat det nya landregistret, men svårigheterna har varit många. Stora arealer har konfiskerats av statens skogsmyndighet eller av kurdiska grannar (läs mer i mina artiklar Turkiets dubbelspel gentemot assyrier och Rapport om turkisk och kurdisk konfiskation av assyrisk egendom).
 
En del kritiker tolkar sänkningen av ersättningen för frisedel som ett sätt att dra in pengar till den turkiska armén. Må så vara, men för tiotusentals assyrier och deras barn kan den också vara en möjlighet att knyta ännu större band till Turabdin och utnyttja sina medborgerliga rättigheter, t ex rätten att disponera över sin egendom. Utan en giltig ID-handling kan inte ens lagfarna ägare göra anspråk på sin mark. Med värnpliktshindret undanröjt, blir det lättare att förfoga över ID-nr eller återta uppsagt medborgarskap. Den nya lagen kommer sannolikt att antas av parlamentet inom en snar framtid.
 

Was it really ISIS?

Kategori: Identitet

 
Kurdish YPG representatives immediately attributed the attacks in Qamishly to ISIS, and media swallowed it uncritically, as a so-called ISIS-website had claimed responsibility. But the testimonies from Gozarto question the credibility that it could be the work of ISIS.

Right after the bombing of two Assyrian restaurants in the Assyrian quarter Wusta in Qamishly, Syria, on the evening of December 30, 2015, Reuters referred to the Kurdish YPG militia spokesman Redur Xelil. He called the attacks suicide bombings and blamed it on ISIS: "He said it had most likely been carried out by Islamic State, which the YPG is fighting in Syria's northeast". Xelil was not slow to exploit the opportunity by describing it as an attack on Kurds and Assyrians. YPG and its Dawronoye-puppet did the same thing right after the murder of David Jendo, and also promised to avenge his death. A few days later it turned out that the murder of David Jendo and Elias Nasser (who survived) was performed by leading figures in the YPG. At this writing, there is not as clear evidence regarding the attacks in Qamishly, but suspicion is in a different direction than ISIS.

Even the Syrian Orthodox Patriarch Aphrem II Karim and his Syrian Catholic colleague Joseph III Younan have issued statements condemning the massacre, but none of them mentions ISIS. Obviously, they are not convinced that the main candidate behind the attacks is ISIS. Patriarch Younan fears that the attacks will scare the remaining Christians in Gozarto and says: "Now, after this massacre, our fear is that the emigration of Christians will go further and in larger numbers". Patriarch Karim calls the perpetrators enemies of humanity: "The enemy of humanity is spreading its power everywhere in our beloved Middle East…” 

No suicide bombings

Moreover, the attacks were not any suicide bombings, in the contrary to what YPG and various media reports allege. Some testimonies say that a guy who did not differ from the amount arrived at Café Miami and ordered a drink. He had a laptop bag with him. When he had gone, he left the bag under the table. Before anyone could react, the bag exploded and the devastation was total. Ten Assyrians, an employee Kurd and two other Muslims were killed. A large number were injured. Usually, the waiters  in Qamishly are Kurdish. (Rumours say that a couple of the Kurdish employees at mentined café left their job shortly before the explosions and that the Assyrian guards Sootoro has interrogated them. But these are unconfirmed reports). Shortly thereafter a similar computer bag exploded outside the window of the restaurant Gabriel in the same neighbourhood. Three people were killed. Initially even a third explosion at another restaurant was mentioned, but there are no reliable reports of killed or injured. The details of what preceded the explosions are so far not confirmed. But all the witnesses denounce the rumour of suicide bombings.

The city of Qamishly was built by Assyrians who survived the genocide Seyfo, when Syria was a French protectorate. With time, it became an important centre of Assyrian culture and national awakening among the Assyrians. A large number of the Assyrian inhabitants left the city during the ongoing civil war and sought refuge in Sweden and other EU countries.

Motive

The first thing that an investigator usually does is to search for a possible motive behind a crime, by asking who may have the greatest interest in the crime output. Therefore we may now ask ourselves who benefits from the attacks in Qamishly. The testimonies of injured Assyrians and the statements by local Assyrian representatives clearly show that the purpose was to scare away "the disobedient" Assyrians from Gozarto region, whom refuse to accept any forced Kurdish rule. In a statement by Sootoro, which has also been uploaded in a video recording, it is said that "those who are our neighbours want to scare us, but we refuse to bend and will defend our city and our country". A leader of Gozarto Protection Forces (GPF) says to the American Mesopotamian Organization (AMO):  “Although someone claiming to represent ISIS posted a message on social media taking responsibility for the bombs, the types of explosives and the nature of the attacks does not fit the ISIS pattern of violence”.

Which ethnic group is that "lives next door to us"? To my knowledge there are no IS-followers in Qamishly living neighbours with us. Considering recent developments, there is only one answer. But if we can get any evidence, that’s a question which remains unanswered for the moment.

Var det verkligen IS?

Kategori: Identitet

 
Kurdiska YPG-företrädare skyllde genast attentaten i Qameshlo på IS och medierna svalde det okritiskt, eftersom en så kallad IS-hemsida hade tagit på sig ansvaret. Men vittnesmålen från Gozarto ifrågasätter trovärdigheten i att det kan vara ett verk av IS.

Direkt efter bombningarna av två assyriska restauranger i det assyriska kvarteret Wusta i Qameshlo på kvällen den 30 december 2015, refererade Reuter till den kurdiska milisen YPGs talesman Redur Xelil. Han kallade attentaten för självmordsbombningar och skyllde det på IS: ”He said it had most likely been carried out by Islamic State, which the YPG is fighting in Syria's northeast”. Xelil var inte sen med att utnyttja tillfället genom att beteckna attentaten som ett angrepp på kurder och assyrier. YPG och dess Dawronoye-marionett gjorde samma sak direkt efter mordet på David Jendo och lovade dessutom att hämnas hans död. Några dagar senare visade det sig att mordet på David Jendo och Elias Nasser (som överlevde) var utfört av ledargestalter inom YPG. I skrivande stund finns det inte lika klara bevis när det gäller attentaten i Qameshlo, men misstankarna riktas allt mer åt ett annat håll än IS.

Även den syrisk-ortodoxe patriarken Afrem II Karim och hans syrisk-katolske kollega Josef III Younan har i uttalanden fördömt massakern, men ingen av dem nämner IS. Uppenbarligen är de inte övertygade om att den främsta kandidaten bakom dåden är IS. Patriark Younan befarar att attentaten kommer att skrämma iväg de kvarvarande kristna i Gozarto och säger: "Now, after this massacre, our fear is that the emigration of Christians will go further and in larger numbers" . Patriark Karim kallar förövarna mänsklighetens fiender: "The enemy of humanity is spreading its power everywhere in our beloved Middle East…”.

Inga självmordsbombningar

Attackerna var dessutom inga självmordsbombningar, så som YPG och olika medieuppgifter gör gällande. Vissa vittnesmål från platsen säger att en kille som inte skiljde sig ur mängden kom in på Café Miami och beställde en drink. Han hade en laptop-väska med sig. När han hade gått lämnade han väskan under bordet. Innan någon hann reagera exploderade väskan och förödelsen var total. Tio assyrier, en anställd kurd och två andra muslimer dödades. Ett stort antal skadades. Vanligtvis är det kurdiska ungdomar som jobbar som servitörer i Qameshlo. Rykten säger att ett par av de kurdiska anställda på caféet lämnade jobbet strax före explosionerna och att den assyriska vaktstyrkan Sootoro har förhört dem. Men dessa är obekräftade uppgifter. Kort därefter exploderade en liknande datorväska utanför skyltfönstret till restaurang Gabriel i samma kvarter. Tre personer dödades. Initialt talades det även om en tredje explosion på en annan restaurang men det finns inga säkra rapporter om dödade eller skadade. Detaljerna kring vad som föregicks explosionerna är än så läge osäkra. Men alla vittnesmål avfärdar ryktet om självmordsbombningar.

Staden Qameshlo byggdes som bekant av assyrier som överlevde folkmordet Seyfo, när Syrien var ett franskt protektorat. Med tiden blev den ett viktigt centrum för assyrisk kultur och för nationellt uppvaknande bland assyrierna. Ett stort antal assyriska invånare har under det pågående inbördeskriget lämnat staden och sökt skydd i Sverige och övriga EU-länder.

Motiv

Det första som en brottsutredare gör är att söka efter ett eventuellt motiv bakom ett brott, genom att fråga sig vem som kan ha störst intresse av brottets utgång. Detsamma måste vi fråga oss när det gäller attentaten i Qameshlo. Vittnesmål av skadade assyrier och uttalanden av lokala assyriska företrädare visar tydligt att syftet var att skrämma iväg ”de olydiga” assyrierna, som vägrar foga sig i ett påtvingat kurdiskt herravälde. I ett uttalande av Sootoro, som också har lästs upp i en videoinspelning, sägs att ”de som bor grannar med oss vill skrämma iväg oss, men vi vägrar att böja oss och kommer att försvara vår stad och vårt hemland”. En ledare inom Gozarto Protection Forces (GPF) säger till American Mesopotamien Organization (AMO) att varken det sätt på vilket bombningarna skett eller den sorts sprängmedel som använts liknar IS’ stil.

Vilken folkgrupp är det som ”bor granne med oss”? Vad jag vet finns det inga IS-anhängare i Qameshlo som bor grannar med oss. Med tanke på de senaste årens utveckling finns det bara ett givet svar. Återstår att se om det går att leda i bevis.

GPF: ”Inte ISIS’ stil”

Kategori: Identitet

 

Följande gästinlägg är en översättning av en intervju med Ashur, som är talesman för Gozarto Protection Forces (GPF) om bombattackerna mot assyriska restauranger i Zalin-Qameshlo dagen före nyårsafton. Intervjun är publicerad på hemsidan för American Mesopotamian Organization, AMO, den 31 december 2015.

(For English click here)

Onsdagen den 30 december 2015, omkring klockan 21:30, sprängdes tre assyriska restauranger i det kristna kvarteret av staden Zalin (Qamishli) i Syrien. De tre restaurangerna heter Miami, Gabriel och Masaa [arabiska; kväll]. AMO talade direkt till Ashur, militär talesman för Gozarto Protection Forces (GPF) på huvudkontoret i Zalin (Qamishli). Han berättade följande:

"Attackerna var samordnade. Någon gång under kvällen gick en okänd person in på Miami café och restaurang, en plats där man kan äta, ta en drink och spela kort. Denne någon lämnade en väska eller en ryggsäck kvar på platsen. Vid 21:30 exploderade väskan och ödelade restaurangen. Själv hade jag planerat att träffa vänner på restaurang Miami, men jag var sen på grund av arbete. Döden missade mig alltså med några minuter på grund av extra pappersarbete. Omkring klockan 22:00 upptäcktes en laptop-väska utanför fönstret till restaurang Gabriel. Några sekunder senare, innan personalen hann reagera, exploderade den. Sedan vid 22:30 exploderade en annan ryggsäck på restaurang Masaa. Dessa attacker var noga planerade i tid och rum för att göra maximal skada och orsaka stor rädsla i våra assyriska kvarter, säger Ashur till AMO.

Ashur konstaterar att även om någon som påstår sig representera ISIS har postat ett meddelande på sociala medier och tagit på sig ansvaret för bomberna, stämmer inte mönstret och sättet på vilket attackerna utfördes på ISIS’ våld: 

"Attackerna var inga självmordsbombningar och explosionerna var utformade för att endast döda oskyldiga civila, inte förstöra byggnader. När ISIS attackerar brukar de totalförstöra våra företag eller kyrkor".

Dessutom noterar Ashur att den som placerade bomberna måste vara en person som smälter in i mängden bland invånarna i Zalin (Qamishli). Misstanken lutar därför mer åt den kurdiska milisen YPG, som är intimt sammankopplad med terroristgruppen PKK. Vissa säger att de är en och samma organisation. YPG och PKK är hårdföra marxistiska grupper med en lång historia av terror och brutalitet. De terroriserar rutinmässigt den assyriska befolkningen i Syrien, framtvingar pengar från företag och enskilda och även kidnappar unga män för tvångstjänst i sina miliser.

För närvarande ligger dödssiffran på 20 personer och omkring 35-40 sårade. Även om Ashur var nära att omkomma, är han fast besluten att stanna kvar i sin hemstad och stå upp mot dem som terroriserar den assyriska folkgruppen i Zalin (Qamishli):

"Vem som än gjorde detta, är deras budskap till oss att vi bör lämna vår hemstad och våt land. Det är deras sista varning. Mitt svar till dem som placerade bomberna är att detta inte kommer att skrämma oss. Vi böjer oss inte och kommer att göra motstånd mot er", avslutar han.