auginhaninke.blogg.se

Assyrisk identitet, historia och politik

PYD:s chauvinistiska övergrepp

Kategori: Allmänt

 Assyriska och andra kristna organisationer i Gozarto som har undertecknat ett uttalande mot kurdiska övergrepp. Dawronoye är dock inte är med, eftersom de är en del av PYD. Fotomontage.

Den självutnämnda kurdiska administrationen i Gozarto, under ledning av PKK:s dotterorganisation PYD, visar allt mer öppet sin chauvinistiska agenda gentemot andra etniska grupper. Konfiskering av utvandrarnas egendom, nya läroplaner i privata och statliga skolor, tvångsrekrytering av ungdomar till YPG-milisen och extra skatter, är några av de senaste övergreppen. Kurderna kopierar samma recept av intolerans som turknationalisterna och arabiska Baathpartier har gjort under 1900-talet.

Medan en stor del av världens makthavare lovsjunger den kurdiska YPG-milisens påstådda framgångar gentemot IS, bedriver PYD en chauvinistisk agenda av sällan skådat slag. Trots att PYD inte utgör mer än 10 % av kurdernas antal i Syrien, enligt dess ledare Saleh Muslims bror Mustafa Muslim till tr.sputniknews.com, våldför sig PYD på invånarna i Gozarto genom att utnyttja sitt samförstånd med Bashar-regimen. Assyrier, armenier och andra kristna grupper har fått nog av övergreppen och går nu ut i ett uttalande som tar avstånd från dessa övergrepp. Uttalandet är undertecknat av kyrkor, organisationer och politiska partier bland assyrier och armenier i Gozarto - utom av Dawronoye, som är en gren av PYD. Uttalandet har bland annat publicerats av assyriska människorättsorganisationen Assyrian Monitor för Human Rights och det stora mediebolaget alarabiya.net. Det har också fått stor spridning på sociala medier.

Undertecknarna anger följande fyra exempel på övergrepp från den kurdiska PYD-administrationens sida. Jag har inte översatt ordagrant, utan sammanfattat budskapet:

1.  Lagen om ”administrering” av egendomar till dem som flytt kriget, måste återkallas på grund av att den

a)      strider både mot mänskliga rättigheter och individens rätt till ägande

b)      framställer utvandrarna som landsförrädare

c)      den tilltänkta kommissionen som ska värdera egendomarna är inget annat än ett sätt att konfiskera                  andras egendom

d)      är ett alvarligt hot mot de kristnas demografi i Gozarto och ett sätt att konfiskera de kristnas            jordbruksareal som idag uppgår till 35 % av områdets marker. Den skrämmer iväg dem som vill återvända hem när det blir fred i landet

e)      Förbudet för de kristna att sälja sin egendom eller ge fullmakt åt sina anhöriga ökar risken för att de inte längre återvänder hem.

2.  Lagen om nya (kurdiska) tillstånd, avgifter och skatter är oacceptabel, eftersom befintliga tillstånd från den syriska staten måste gälla. Medborgarna får inte pådyvlas nya skatter som de inte klarar av.

3.  Lagen om tvångsrekrytering till militärtjänst utgör ett dubbelt tvång för medborgarna, som måste rekryteras av två olika militärmakter (den syriska och kurdiska).

4.  Inblandning i kyrkornas privata skolors angelägenheter är oacceptabel och ett hinder i våra barns utbildning.

Uttalandet är undertecknat av följande organisationer och samfund:

Syrisk-ortodoxa kyrkan, Kaldeiska kyrkan i Qameshly, Syrisk-katolska kyrkan, Assyriska demokratiska organisationen (ADO), Kristna civila samlingen, Centret för uthålliga kristna i Syrien, Armeniska ortodoxa kyrkan, Österns assyriska kyrka, Nationella evangeliska kyrkan, Fria arameiska partiet, Ungdomssamlingen moder Syrien, Armeniska biskopsstiftet i Jazira och Eufrat, Österns gamla assyriska kyrka, Syrisk-ortodoxa styrelsen för invånarfred, Styrelsen för assyriska bönder, Ungdomsorganisationen för nationellt samförstånd.

Mer om uttalandet och kurdiska övergrepp finns på Assyria TV, bl a här och här.

Bakgrund

För dig som inte känner till bakgrunden till nya kurdiska påbud i Gozarto, kan jag kort summera den. Den 15 september utfärdade det kurdiska självstyrets parlament en lag för att konfiskera all egendom som assyrier och andra utvandrare lämnar efter sig. Kurderna själva kallar det inte konfiskation, utan talar om att förvalta egendomen tills ägaren kommer tillbaka. Men det är ren lögn. Det handlar om samma metoder som turknationalisterna använde 1942 när de pålade de kristna extremt höga skatter, Varlık Vergisi, vilket ledde till att ekonomin i en handvändning övergick från kristna minoriteter till staten och dess muslimska hantlangare. Kurdiska PYD erkänner i lagtexten att de flesta drabbade är assyrier och säger sig vilja ”förvalta” både fast och lös egendom för den som har varit borta längre än ett år. Det gäller hus, lägenhet, fordon, affärsrörelse, fabrik, tomt- och åkermark. Alltså rubbet. En kommitté har tillsats för att värdera egendomarna, men har inte kommit igång ännu.

När det gäller PYD:s direktiv för skolorna är både statliga och privata skolor ålagda att undervisa kurdiska elever de nytryckta läromedlen på kurdiska, medan de assyriska och arabiska barnen måste läsa vissa ämnen på kurdiska, t ex samhällskunskap och kurdisk historia, samt huvuddragen i yezidism och kristendom vid sidan om islamkunskap. De får också läsa sitt hemspråk. Om direktivet lyckas är det en tidsfråga innan all undervisning måste ske på kurdiska. Sådana krav har riktats mot assyriska skolor i norra Irak också.

Den assyriske aktivisten Dr Nicholas al-Jeloo skrev nyligen en indignerad kommentar på sin FB-sida om det kurdiska tvånget:

While Chaldean prelates are busy trying to create a "nation" from lies, and divide our already weak ethnic group, the Kurds in Syria are forcing our children to learn Kurdish "history" in Kurdish. Who would have thought that this would be happening in the cradle of Assyrianism - Qamishli itself, the birthplace of the oldest surviving Assyrian political organization. They are making our children learn their history (what damn history?) on our own lands - just because we are now a minority! When I was in Syria in 2009 and 2010, I was taken aback by certain leaders of the Assyrian Democratic Organisation (ADO), who were lamenting the fact that, while Assyrians were allowed to teach Syriac in their private schools, the children of their Kurdish neighbours were not allowed to learn their own language. That's how much the ADO cared about freedom and democracy, and it even joined the Syrian Opposition in order to bring that about. Too bad, their lovey-dovey view of the world backfired on them, and now their own children are being forced to learn their neighbours' language against their will.  

Det betyder:

”Medan kaldeiska prelater är upptagna med att försöka skapa en "nation" av lögner och dela vår redan svaga folkgrupp, tvingar kurderna i Syrien våra barn att lära sig kurdisk "historia" på kurdiska. Vem skulle ha trott att detta skulle hända i assyrianismens vagga – självaste Qamishli, födelseplatsen för assyriernas äldsta politiska organisation. De ser till att våra barn lär sig deras historia (vilken förbaskad historia?) på vår egen mark - bara för att vi nu är en minoritet! När jag var i Syrien under 2009 och 2010, blev jag förbluffad av vissa ledare för Assyriska demokratiska organisationen (ADO), som beklagade det faktum att medan assyrierna fick undervisa assyriska i sina privata skolor, fick deras kurdiska grannars barn inte lära sig sitt eget språk. Så mycket brydde sig ADO om frihet och demokrati och anslöt sig därefter till den syriska oppositionen i syfte att åstadkomma detta. Synd, för deras romantiska bild av världen har slagit tillbaka på dem. Och nu tvingas deras egna barn lära sig sina grannars språk mot sin vilja.”

Mer om den nya kurdiska läroplanen finns på webbsidan raseef22 på arabiska eller på AINA på engelska. Det som Al-Jeloo syftar på när han kritiserar kaldeiska prelater är att patriark Sako och några biskopar nyligen har uppmuntrat bildandet av ett kaldeiskt förbund i Frankrike och skapat stora rubriker när de påstår att de katolska kaldéerna utgör en egen nation.

Det kurdiska projektet att skapa egna autonomier och så småningom en egen stat genomförs för fullt, medan olika assyriska företrädare går sina egna vägar och skapar mer splittring inom folkgruppen. Många assyriska bedömare är övertygade om att dessa går Barzanis och andra kurdiska makthavares ärenden för att försvaga assyrierna, eftersom kurdiska statsbildningar är tänkta att bildas på ockuperad assyrisk mark. När det gäller Syrien har PYD visat en oblyg ambition att agera som en kopia av Baath eller Ungturkarna i sitt chauvinistiska tillvägagångssätt. 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: